Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä:

HeidiGo Hyvinvointi- ja liikuntapalvelut Heidi Kilkki T:Mi

Y-tunnus: 2799618-0

Osoite: Maijankuja 3, 91910 Tupos

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Heidi Kilkki

Puhelinnumero: 0400919621

Sähköposti: heidi.kilkki@gmail.com


Rekisterin nimi:

HeidiGo asiakastietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään  asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin. Asiakastietorekisterin tietoja ei käytetä sähköiseen suoramarkkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaalta itseltään  lomakkeidenkautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla saadut tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa sivuston tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai sivualustan hallinnointi) yhteydessä, sivuston teknisen toiminnan mahdollistamiseksi,  maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille lain edellyttämissä rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kun asiakkuus on voimassa ja sen jälkeen lain edellyttämän ajan.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan ottamalla yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Asiakastietorekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselosteessa määriteltyjä käytäntöjä EU:n tietosuoja-asetuksen puitteussa. Mikäli muutokset vaiukttavat rekisteröityihin henkilöihin, muutoksesta tiedotetaan erikseen rekisteröidyille.